logo
 • Vendbanimi prehistorik i Korishes
 • Korishe
 •  
 • Kosovo
 • Prizren
 • Prizren

Credits

 • failed to get markup 'credits_'
 • AIAC_logo logo

Monuments

Periods

 • No period data has been added yet

Chronology

 • 2200 BC - 1200 BC

Season

  • Ne periudhen 27 qershor-13 korrik 2006, ne vendbanimin prehistorik te Korishes u krye nje germim shpetimi. Ky vendbanim ishte survejuar ne vitin 2002 ku qe kryer edhe nje germim sondazhi i vogel. Vendbanimi shtrihet ne nje siperfaqe prej 0.8-1 ha, dhe ka lartesi mbidetare rreth 725 lartesi mbidetare. Nga germimet e kryera u arrit te percaktohet periudha kohore e Bronzit te Mesem dhe te Bronzit te Vone. Nga gjetjet e qeramikes me prezantueset jane enet: Tasa te vegjel sferik, tasa me profil ne trajte S, tasa me buze te profiluar, tasa me shtesa plastike mbi buze, pjata me buze te profiluar E PAPERFUNDUAR

Bibliography

 • No records have been specified